Thông Báo

Để bảo toàn tính chính danh của lịch sử tổ tiên và văn hóa dân tộc Việt Nam có từ ngàn đời trước chủ trương đánh tráo lịch sử và văn hóa đang diễn ra điên cuồng, chúng tôi quyết dịnh tạm dừng vận hành trang web VietSuCa.org.

Kể từ hôm nay, mọi sinh hoạt văn thơ nhạc họa nhân danh Việt Sử Ca về thân thế, Bút Nhóm VSC, nội dung, hình thức, và các trang web trùng tên đều là hành vi lừa đảo.

Các trang web và các hình thức sinh hoạt mạng xã hội của các cá nhân và hội đoàn bất vụ lợi và phục vụ giáo dục lịch sử Tổ tiên vô đảng phái, không thuộc hành vi giả mạo chúng tôi.

Tạm biệt các bạn.

Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần, và Việt Sử Ca Bút Nhóm.

© Copyright 2009. All Rights Reserved.